Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 

Szczegółową organizację pracy placówki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola sporządzony przez dyrektora, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez Organ Prowadzący.