KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA 


Z PRZEDSZKOLA NR 66 ŹRÓDEŁKO W GDAŃSKU

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Przedszkole nr 66 Źródełko w Gdańsku, ul. Startowa 27.
 2. Przedstawicielem Administratora jest Dyrektor Przedszkola  Danuta Śpiewak kontakt: d.spiewak@p66.edu.gdansk.pl
 3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Eliza Łuczkiewicz: iodo-p66@wp.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO łącznie z przepisem krajowym jakim jest art. 102 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo oświatowe. Ponadto Pani/Pana dane osobowe przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wyrażonej wcześniej przez Panią/Pana zgody.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą̨ tylko w celu weryfikacji tożsamości /identyfikacji osoby odbierającej dziecko z Przedszkola. Stanowi to warunek umożliwiający odbiór dziecka z Przedszkola.
 6. Dane osobowe będą̨ przetwarzane i przechowywane wyłącznie w formie papierowej, przez okres roku szkolnego 2021/2022, a następnie trwale niszczone. 
 7. W przypadku wyrażanie przez Panią/ Pana zgody, przysługuje Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofniecie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofniecie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości odbioru dziecka z Przedszkola.
 8. Cofniecie zgody może mieć́ następującą̨ formę̨: Cofam zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych przez Przedszkole nr66 Źródełko w Gdańsku, udzieloną na rok szkolny 2021/2022 w celu weryfikacji tożsamości /identyfikacji osoby odbierającej dziecko z Przedszkola. (Podpis osoby, której dane dotyczą̨). 
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. 
 10. Każda osoba, której dane dotyczą̨ ma prawo wnieść́ skargę̨ do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO, jeśli uważa, że jej dane są przetwarzane w sposób naruszający w/w prawa. 
 11. Administrator danych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich bądź do organizacji międzynarodowych. 
 12. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu bądź zautomatyzowanemu przetwarzaniu.