SPRAWY PROWADZONE PRZEZ PRZEDSZKOLE  NR 66 ŹRÓDEŁKO W GDAŃSKU:
 
1. EDUKACJA:
 - zapisy do przedszkola,
 - obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
 - wydawanie informacji o dziecku,
 - prowadzenie dzienników zajęć przedszkola.
 
2. SPRAWY ADMINISTRACYJNE:
 - naliczanie opłat za świadczenia przedszkola,
 - wydawanie zaświadczeń,
 - wydawanie decyzji w sprawie obniżenia lub zwolnienia z opłat za przedszkole.
 
3. SPRAWY KADROWE:
 - sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
 
4. SPRAWOZDAWCZOŚĆ:
 - raporty,
 - sprawozdania.
 
5. ARCHIWUM:
 - akta osobowe pracowników,
 - dzienniki zajęć przedszkola,
 - protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami,
 - zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedszkola,
 - dokumentacja Rady Rodziców,
 - dokumentacja finansowa przedszkola.
 
6. FINANSE PRZEDSZKOLA:
 - sprawy dotyczące działalności finansowej przedszkola udostępniane są organowi prowadzącemu lub organowi kontrolującemu placówkę.
 
 
TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW:
 
1. Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, zaświadczenia, wydawanie
 decyzji, opinii, sprawy organizacyjne, wnioski, skargi:
   - dyrektor przedszkola - w godzinach przyjęć interesantów.
2. Odpłatność za przedszkole -  wpłaty na wyznaczone konta do 10 każdego miesiąca
3. Bieżące informacje o dziecku:
 - nauczycielki poszczególnych grup.
4. Konsultacje indywidualne dla rodziców:
 - nauczycielki grup zgodnie z terminarzem (informacja dostępna na tablicy ogłoszeń grupy).
 
SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW:
 
1. Sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie,
2. Sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia trudności.
 
Przedszkole nie przyjmuje jako wiarygodne zgłoszeń dotyczących bardzo ważnych spraw związanych z dzieckiem oraz wydawania dziecka do domu przekazywanych drogą telefoniczną, lub za pomocą przekazu e-mail.

Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198 ze zm. ), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Przedszkola nr 66 „Źródełko” w Gdańsku a znajduje się w jego posiadaniu, jest udostępniana na pisemny wniosek.

Wniosek można składać  w następujący sposób:

 • Listownie na adres: Przedszkole nr 66 „Źródełko” ul. Startowa 27, 80-461 Gdańsk
 • Bezpośrednio w  gabinecie Dyrektora Przedszkole nr 66 „Źródełko” w Gdańsku
 • W formie elektronicznej na adres mailowy: sekretariat@p66.edu.gdansk.pl

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych oraz ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnice służbową.

Zgodnie z art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki,
nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W sytuacji, gdy informacja publiczna z różnych przyczyn nie może być udostępniona w powyższym terminie, Przedszkole nr 66 „Źródełko” w Gdańsku powiadomi w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek nastąpi w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Przedszkole nr 66 „Źródełko” w Gdańsku uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób wskazany we wniosku. W takim przypadku Przedszkole nr 66 „Źródełko” w Gdańsku powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże, sposób lub formę w jakiej informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni
od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostanie umorzone.Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem przypadku w którym, udostępnienie informacji na wniosek, będzie generowało koszty związane ze sposobem lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. W tym przypadku Przedszkole nr 66 „Źródełko” w Gdańsku  zgodnie z art. 15 ustawy zastrzega sobie prawo do pobrania od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takiej sytuacji Przedszkole nr 66 „Źródełko” w Gdańsku  w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi o wysokości opłaty wnioskodawcę, który może w tym czasie dokonać zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wniosek wycofać.


Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej Dyrektora Przedszkola nr 66 „Źródełko” w Gdańsku

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rozpatrywania wniosków o udzielenie informacji publicznej.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 66 „Źródełko” w Gdańsku
 2. Przedstawicielem Administratora danych jest Dyrektor Przedszkole nr 66 „Źródełko” w Gdańsku, p. Danuta Śpiewak, kontakt: d.spiewak@p66.edu.gdansk.pl
 3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: p. Eliza Łuczkiewicz-Sztuka, e-mail: iod@rodo-edu.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, to jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019r., poz. 1429), w celu rozpatrzenia wniosku.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 8. Podanie danych nie jest obowiązkowe, chyba że urząd o nie wystąpi w celu wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenia podstępowania o udostępnienie informacji.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania.
 10. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem w/w danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.