RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY NA LOGO „NASZE PRZEDSZKOLE PROMUJE ZDROWIE”

Zapraszamy do udziału w wewnątrzprzedszkolnym konkursie na logo „ Nasze Przedszkole Promujące Zdrowie” organizowanym przez Przedszkole nr 66 „Źródełko” w Gdańsku.

Cele konkursu:

- zdobycie wiedzy na temat koncepcji i definicji Przedszkola Promującego Zdrowie,

- poznanie standardów Przedszkola Promującego Zdrowie,

- promowanie wśród społeczności przedszkolnej postaw prozdrowotnych i proekologicznych,

- rozwijanie zainteresowań dzieci w zakresie wiedzy o zdrowym stylu życia,

- promowanie aktywności, wyobraźni i kreatywności dzieci i ich zdolności artystycznych,

 

REGULAMON  RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA LOGO  „ NASZE PRZEDSZKOLE PROMUJE ZDROWIE”

 1. Organizatorem wewnątrzprzedszkolnego konkursu plastycznego jest Przedszkole nr 66 „Źródełko” w Gdańsku.
 2. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu jest przedszkolny koordynator promocji zdrowia pani Aleksandra Czarnomska we współpracy z członkami zespołu ds. promocji zdrowia w Przedszkolu nr 66 „Źródełko” w Gdańsku.
 3. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie własnej wizji logo „ Nasze Przedszkole Promuje Zdrowie” w formie płaskiej pracy plastycznej. Zwycięskie logo będzie specjalnym znakiem naszego przedszkola w ramach programu Przedszkole Promujące Zdrowie.
 4. Praca plastyczna przedstawiająca logo „Nasze Przedszkole Promuje Zdrowie” powinna spełniać następujące wymogi:

- uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną w postaci logo, które musi zawierać nazwę: „Nasze Przedszkole Promuje Zdrowie” oraz elementy kojarzące się z działaniami na rzecz zdrowia,

- format pracy A3 lub A4,

- technika pracy: płaska, dowolną techniką plastyczną,

- każda praca powinna być opatrzona metryczką na odwrocie (imię i nazwisko dziecka, grupa).

Do każdej pracy należy dołączyć:

- zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie (załącznik nr 1);

- zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka i rodzica na potrzeby konkursu (załącznik nr 2).

 1. Prace prosimy dostarczyć do dnia: 14.02.2020r. u wychowawców grup.
 2. Kryteria oceny pracy: zgodność pracy z tematem, pomysłowość, oryginalność, estetyka wykonania.
 3. Oceny prac dokona komisja konkursowa w składzie: przedszkolny koordynator promocji zdrowia, Dyrektor Przedszkola nr 66 „Źródełko” w Gdańsku, a także 3 członków zespołu ds. promocji zdrowia.
 4. Ogłoszenie wyników dnia 19.02.2020r. na stronie internetowej Przedszkola nr 66 „Źródełko” w Gdańsku.
 5. W konkursie przewidziano nagrody za I miejsce, II miejsce i III miejsce oraz dyplomy za udział. Nagrody zostaną wręczone 21.02.2020r.
 6. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych tj. imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego na potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018r. Dz.U. z 2018r. poz. 1000).
 7. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Przedszkola nr 66 „Źródełko” w Gdańsku w zakładce „Przedszkole Promujące Zdrowie”.

 

Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do udziału i życzymy powodzenia!!!